Tiltaksoversikt barn og unge i Strand

Barnehage

Henvisning til PPT

Målgruppe Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære barnehage tilbudet.
Beskrivelse av tiltaket Når barnehagen mener at et barn ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet, skal styrer/pedagogisk leder i samarbeid med foresatte, gjøre en formell henvisning til PP-tjenesten. PP-tjenesten skal foreta en sakkyndig vurdering av barnets behov. Den sakkyndige vurderingen gir/gir ikke barnet en rett til spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten har særlig kompetanse i å vurdere hvilke pedagogiske tiltak som vil ivareta behovet til det enkelte barnet.

Hjelpen gis i form av enkeltvedtak og tilfaller barnet med eventuell klagerett til statsforvalteren. Barnehagen skal årlig utarbeide en årsrapport som sier om hjelpen er gitt i henhold til intensjonene

Barnehagen iverksetter hjelpen enten ved å bruke internkompetanse eller via spesialpedagoger Styrket barnehage.

Tidspunkt og varighet Etter behov
Ansvar Barnehagene og Styrket barnehage

 

Barn med nedsatt funksjonsevne 

Målgruppe Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære barnehage tilbudet på grunn av en nedsatt funksjonsnedsettelse har etter barnehageloven § 37 rett på tilrettelagt hjelp.
Beskrivelse av tiltaket Hjelpen skal være for å gi barnet et tilnærmet normalt barnehagetilbud. Barnehagene/foresatte melder behovet opp til Styrket barnehage som gjør en vurdering av barnets behov.

Hjelpen kan gis i form av enkelte hjelpemidler, veiledning eller ekstra bemanning

Hjelpen gis i form av enkeltvedtak og tilfaller barnet med eventuell klagerett til statsforvalteren. Barnehagen skal årlig utarbeide en årsrapport som sier om hjelpen er gitt i henhold til intensjonene

Tidspunkt og varighet Etter behov
Ansvar Barnehagene og styrket barnehage

 

Bekymringsmelding til barnevernet fra barnehagen

Målgruppe Barn i barnehagen hvor ansatte er bekymret for barnets oppvekstmiljø
Beskrivelse av tiltaket Opplysningsplikten er et selvstendig og individuelt ansvar som påligger alle barnehageansatte. Det er likevel normalt styreren i barnehagen som gir opplysningene til barneverntjenesten. Både barneverntjenesten og barnehagen kan formidle opplysninger til hverandre etter samtykke fra foreldrene.

Hovedregelen er at den som har sendt inn bekymringsmelding skal få en tilbakemelding. Bare hvis meldingen er åpenbart grunnløs eller andre særlige hensyn taler mot det, kan tilbakemelding unnlates. Tilbakemelding skal sendes innen tre uker etter at barneverntjenesten mottok bekymringsmeldingen.

For hjelp og støtte som barnevernet kan gi se oversikt over Barnevern.

Tidspunkt og varighet Etter behov/ved bekymring
Ansvar Barnehagene

Skole

Repulskurs                                                                                                                                 

Målgruppe Elever i grunnskolen
Beskrivelse av tiltaket Behandlingsprogram for personer som har problemer med å kontrollere sine impulser. Vi stiller spørsmål om tankene, undersøker følelsene og prøver nye måter å gjøre det på (oppførsel). Kurset inneholder 10 temaer
Tidspunkt og varighet 10 tema på minst 10 uker
Ansvar Skolen (barnevernet tilbyr også Repuls)

 

Henvisning til PPT

Målgruppe Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen
Beskrivelse av tiltaket Når skolen mener at en elev ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, skal rektor gjøre en formell henvisning til PP-tjenesten. PP-tjenesten skal foreta en sakkyndig vurdering av elevens behov. Den sakkyndige vurderingen gir/gir ikke eleven en rett til spesialundervisning. PP-tjenesten har særlig kompetanse i å vurdere hvilke pedagogiske tiltak som vil møte behovet til den enkelte elev.
Tidspunkt og varighet Etter behov
Ansvar Skolen

 

Henvisning til PPT -systemsak 

Målgruppe Klasser/grupper
Beskrivelse av tiltaket Når skolene har bestemte utfordringer på skole, klasse eller gruppenivå, kan skolen sende systemhenvisning.

PPT bistår da i slikt systemrettet arbeid, med utgangspunkt i utfordringsbildet som beskrives i henvisningen.

Tidspunkt og varighet Etter behov
Ansvar Skolen/PPT

 

Ressursgruppe/spes.ped. team

Målgruppe Elevene i grunnskolen
Beskrivelse av tiltaket Skolenes ressursgrupper/ spes.ped. team har ukentlige møter der man drøfter uro og bekymringer knyttet til enkeltelever eller klasser, og følger opp evt. tar dette videre med foresatte og andre instanser dersom det er påkrevd.
Tidspunkt og varighet En gang i uken
Ansvar Skolene

 

Observasjon

Målgruppe Elever eller klasser i grunnskolen
Beskrivelse av tiltaket Man holder øye med, eller undersøker en sak for å samle informasjon som er nødvendig for å planlegge arbeidet videre.
Tidspunkt og varighet Systematisk på skolene: f.eks. kartlegging i klassetrivsel 2x i året lagt inn i skolens årshjul

Sporadisk: der det er nødvendig f.eks. når aktivitetsplikten er utløst og/eller en elev-/systemsak undersøkes.

Ansvar Skolene/familiens hus/PPT/BUP

 

Samtaler

Målgruppe Elever i grunnskolen
Beskrivelse av tiltaket De som har behov for det kan få samtaler med helsesykepleier, kontaktlærer, sosial lærer eller spes.ped. lærer. Samtalene kan avtales og planlegges som systematiske og faste tiltak, eller det kan være et «Åpen dør» – tilbud.
Tidspunkt og varighet Når det trengs og til alle tider.

Helsesykepleier har faste arbeidsdager ved de ulike skolene.

Ansvar Skolene og Familiens hus

 

Intensiv oppfølging 1. til 4.trinn

Målgruppe Elever i skolen på 1. – 4. trinn
Beskrivelse av tiltaket Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når problemet oppstår, slik at problemet ikke skal få mulighet til å utvikle seg videre.
Tidspunkt og varighet Til den forventete progresjonen er nådd innenfor lesing, skriving eller regning.
Ansvar Skolene

Familiens hus: Jordmor og helsestasjon

Konsultasjoner

Målgruppe Gravide, barn og unge 0-16 år og deres foresatte.
Beskrivelse av tiltaket Faste konsultasjoner etter faglige retningslinjer i jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Tidspunkt og varighet Kontinuerlig.
Ansvar Jordmor, helsesykepleier, helsestasjonslege/skolelege, fysioterapeut.

 

Åpen dør

Målgruppe Elever ved barneskolene, ungdomsskolene og videregående skole.
Beskrivelse av tiltaket Elevene kan selv ta kontakt med helsesykepleier ved behov på den skolen de går.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Familiens hus, skolehelsetjenesten.

 

Veiledning – samtaler 

Målgruppe Barn og unge og deres foresatte samt gravide.
Beskrivelse av tiltaket Dersom behov for ekstra oppfølging i tillegg til fastlagte konsultasjoner.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Familiens hus.

 

Grupper – skolen

Målgruppe Elever i skolen.
Beskrivelse av tiltaket Helsesykepleier deltar på jente- og guttegrupper på de ulike skolene.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Helsesykepleier sammen med ansatt på skolen – lærer/sosiallærer.

 

Barselgrupper

Målgruppe Foresatte til barn 0-6 mnd.
Beskrivelse av tiltaket Informasjon om ulike tema og nettverksbygging.
Tidspunkt og varighet Annen hver uke.
Ansvar Helsestasjonstjenesten – helsesykepleier, jordmor.

 

Mestringskurs ungdom: DU-Kurs

Målgruppe Ungdom med milde til moderate symptomer på depresjon.
Beskrivelse av tiltaket Manualbasert gruppetilbud.
Tidspunkt og varighet Nytt tilbud som kan tilbys fra høsten 2021.
Ansvar Forebyggende avdeling, helsesykepleier, NAV Strand og barnevernet.

 

Undervisning 

Målgruppe Elever på skolen.
Beskrivelse av tiltaket Helsesykepleier deltar i undervisning på skolene etter skolens ønske om blant annet temaene – vold, seksuelle overgrep, Delbart, pubertet, seksualitet, psykisk helse og psykologisk førstehjelp.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Skolehelsetjenesten og skolene.

 

Deltakelse i tverrfaglig samarbeid/møter 

Målgruppe Fagpersoner rundt det enkelte barn/ungdommen.
Beskrivelse av tiltaket Deltakelse i tverrfaglige møter for å kunne gi best mulig veiledning og oppfølging av enkelt barn/ungdom.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar PPT, barnehager, skoler, forebyggende avdeling og helsesykepleier Familiens hus.

 

Trilleturer

Målgruppe Foreldre med barn 0-1 år.
Beskrivelse av tiltaket Trilletur rundt Jørpelandsholmen for foreldre i barselpermisjon.
Tidspunkt og varighet Onsdager 12:30-13:30 på Jørpeland.
Planlagt oppstart på Tau høsten 2021. Dag og tidspunkt ikke bestemt.
Ansvar Fysioterapeut Familiens Hus.

 

Pårørendesamtaler

Målgruppe Barn/unge med søsken eller foresatte med utfordringer som påvirker barnet/ungdommens hverdag, f.eks. ved sykdom, PUH, og som ikke får et tilbud fra den instans som har oppfølging/ansvar for den syke.
Beskrivelse av tiltaket Samtaler med den enkelte, alene eller sammen med andre familiemedlemmer.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Forebyggende avdeling, helsesykepleier.

 

Stressmestring

Målgruppe Elever i 10. klasse.
Beskrivelse av tiltaket Undervisning i klasserom og praktiske øvelser i gymsal.
Tidspunkt og varighet 2 timer per klasse ila. høsten i 10. klasse.
Ansvar Fysioterapeut Familiens Hus.

 

God skolestart 

Målgruppe Elever i 1. klasse.
Beskrivelse av tiltaket Undervisning om kosthold, vennskap og aktivitet. Grovmotorisk trening ute. Finmotorisk øving i klasserom.
Tidspunkt og varighet Oktober/november. En halv skoledag per klasse.
Ansvar Helsesykepleier, fysioterapeut Familiens hus, fysio-/ergoavdelingen.

 

Prevensjon 

Målgruppe Unge som er seksuelt aktive.
Beskrivelse av tiltaket Helsesykepleier kan skrive ut prevensjon og legge inn p-stav til ungdom over 16 år, unge under 16 år kan få prevensjon fra fastlege eller skolelege.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Familiens hus, helsesykepleier og skolelege.

 

Seksuell helse 

Målgruppe Unge som er seksuelt aktive.
Beskrivelse av tiltaket Helsesykepleier kan ta test for kjønnssykdommer og sende denne til SUS. Helsesykepleier gir tilbakemelding om svar på test. Ved positiv test får eleven behandling av fastlege eller skolelege.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Familiens hus, helsesykepleier og skolelege.

 

Sunnere livsstil 

Målgruppe Foreldre til elever med isoKMI over 25.
Beskrivelse av tiltaket Foreldre (og eleven dersom over 10 år) får kartlegging og veiledning på sunt kosthold, nok aktivitet, tips og råd om kostholdsendringer og mer aktivitet i hverdagen.
Tidspunkt og varighet Jevnlig oppfølging hver 3-6 mnd.
Ansvar Helsesykepleier, fysioterapeut Familiens hus.

 

ICDP-kurs

Målgruppe Foresatte tilknyttet flyktninghelsetjenesten.
Beskrivelse av tiltaket Program for foreldreveiledning som en del av introduksjonsprogrammet.
Tidspunkt og varighet Kurs med 12 samlinger.
Ansvar Familiens hus, flyktninghelsetjenesten og flyktningtjenesten NAV Strand.

Familiens hus: Forebyggende avdeling

De utrolige årene (DUÅ)

Målgruppe Foreldre/foresatte med barn i alderen 2-12 år.

Universalprogram DUÅ for foreldre/foresatte med barn mellom 2-6 år, forebyggende program.

Førskoleprogram for foreldre/foresatte med barn mellom 2-8 år.

Skolealderprogram for foreldre/foresatte med barn mellom 9 -12 år.

Foreldre med mild til moderate vansker som f.eks. emosjonelle utfordringer, sosiale utfordringer, samspillsvansker og/eller barn med spesifikke diagnoser som f.eks. ADHD.

Beskrivelse av tiltaket Manualbasert foreldreveiledningsprogram.
Tidspunkt og varighet Universalprogram varighet på 7 kurstreff.

Førskole/skolealder varighet på 14 kurstreff og evalueringstreff  3 og 6 måneder etter kursslutt.

Ansvar Forebyggende avdeling.

 

COS-P

Målgruppe Foreldre med mild til moderate vansker i samspillet eller barnet har utfordringer som f.eks. utfordrende temperament.
Beskrivelse av tiltaket Manualbasert foreldreveiledningsprogram bygget på tilknytningsteori, med fokus på emosjonell regulering.
Tidspunkt og varighet Tilbudet gis individuelt etter behov. 8 kurstreff med min. en ukes mellomrom a 1 time.
Ansvar Forebyggende avdeling og barneverntjenesten.

 

Foreldreveiledning 

Målgruppe Foreldre som opplever milde til moderate vansker i samspillet med barnet eller hos barnet.
Beskrivelse av tiltaket Foreldre, alene eller i samarbeid med andre instanser som er rundt barnet vurderer hva den enkelte søker veiledning i forhold til og man forsøker i samarbeid med den som søker hjelp å definere form og målsetting for veiledningen.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Forebyggende avdeling.

 

Familieterapi 

Målgruppe Milde til moderate vansker i samspillet i familien, familieterapi er knyttet spesielt til familier med eldre barn og ungdom.
Beskrivelse av tiltaket Familieterapeuter tilbyr terapeutiske samtaler med hele eller deler av familien, med utgangspunkt i et systemisk perspektiv.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Forebyggende avdeling.

 

Parterapi 

Målgruppe Milde til moderate utfordringer i parforholdet, der paret har omsorgsansvar for barn/unge under 18 år.
Beskrivelse av tiltaket Familieterapeuter tilbyr terapeutiske samtaler med par med utgangspunkt i parets behov/problemopplevelse.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Forebyggende avdeling.

 

Mestringskurs ungdom: DU-Kurs

Målgruppe Ungdom med milde til moderate symptomer på depresjon.
Beskrivelse av tiltaket Manualbasert gruppetilbud.
Tidspunkt og varighet Nytt tilbud som kan tilbys fra høsten 2021.
Ansvar Forebyggende avdeling og Barnevernet.

 

Samtaler 

Målgruppe Ungdom.
Beskrivelse av tiltaket Milde til moderate vansker hos ungdom som ønsker samtaler for egen del, som et supplement eller annet samtaletilbud enn det helsesykepleier ved skolen kan tilby.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Familiens hus og skolene.

 

Observasjoner 

Målgruppe Barn fra 0-12 år i barnehage/skole/hjem.
Beskrivelse av tiltaket I samarbeid med foreldre og aktuell samarbeidspartner kan det gjennomføres observasjon av barnet, der formålet er hvordan systemet rundt den enkelte på best mulig måte kan møte barnets behov.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Forebyggende avdeling.

 

Ungdomslos 

Målgruppe 14 – 25 år: ungdom som kan gjennomføre et ordinært skoleforløp, men som er i ferd med å utvikle ett bekymringsfullt skolefravær.
Beskrivelse av tiltaket Ungdomslos er ett tilbud for ungdom mellom 14 (8. klasse)-25 år som ønsker hjelp til å fullføre utdanningen sin. Oppgaven til ungdomslosen er å opprette ett samarbeid med ungdommen som kan bidra til å støtte ungdommene slik at de kan få mindre fravær, økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Ungdomslos, forebyggende avdeling.

 

SLT- og oppvekstkoordinator

Målgruppe Barn og unge.
Beskrivelse av tiltaket SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

SLT – koordinatorens roller og oppgaver:

 • Skal sørge for at kommunens forebyggende resurser blir samordnet og mest mulig effektivt.
 • Identifisere problemområder
 • Initiere tiltak
 • Produsere kunnskap

Kontakt SLT – koordinatoren dersom du

 • Er usikker på hvordan du skal gå frem for å sikre barnet/ungdommen den hjelpen det trenger, om barnet/ungdommen har eller står i fare for å utvikle kriminell atferd
 • Trenger råd veiledning for hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet.
 • Har behov for bistand fordi samarbeidet mellom dere som foresatte og annen instans som barnet /ungdommen er tilknyttet ikke fungerer tilfredsstillende.

Oppvekstkoordinator har et overordnet og helhetlig perspektiv på Strand kommunes forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Oppvekstkoordinator samarbeider med foreldrearbeidsutvalgene på de enkelte skolene.

SLT- og oppvekstkoordinator er Brit Iren Barka: britiren.barka@strand.kommune.no

Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvarlige virksomheter SLT- og oppvekstkoordinator, Forebyggende avdeling.

PPT Midt-Ryfylke

Sakkyndig vurdering 

Målgruppe 0-100 år (ikke elever på videregående skole).
Beskrivelse av tiltaket Vurdere retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar PPT, barnehager, skoler, styrket barnehage.

 

Vurdere utsatt/fremskutt skolestart 

Målgruppe Barn 5-6 år.
Beskrivelse av tiltaket Vurdere retten til utsatt eller fremskutt skolestart.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar PPT, barnehager, skoler, styrket barnehage.

 

Vurdere fritak fra opplæringsplikten 

Målgruppe 0-16 år.
Beskrivelse av tiltaket Vurdere fritak fra opplæringsplikten.
Tidspunkt og varighet 1.-10.klasse.
Ansvar PPT, skoler, helse, eventuelt barnehage, styrket barnehage

 

Diverse veiledningstiltak

Målgruppe 0-100 år.
Beskrivelse av tiltaket –          Veiledning til individ og system

–          Veiledning på fagområder

–          Samtaler med barn/elev

–          Samtaler/veiledning med foresatte

–          Konsultasjonsmøter

–          Kartlegging og utredningsarbeid

–          Telefontid: Tirsdager 11.00-13.00

Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar PPT.

 

Forebyggende tiltak – skole 

Målgruppe Skolealder.
Beskrivelse av tiltaket PPT kan ved behov være tilstede på skolene og delta i oppvekstteam.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar PPT.

Logoped

Målgruppe 0-100 år.
Beskrivelse av tiltaket Vurdere behov for logoped og følge opp.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Logoped, eventuelt i samarbeid med barnehager/skoler/hjemmet.

Kommunepsykolog

Målgruppe 0-100 år.
Beskrivelse av tiltaket Tilbyr samtaler for barn og unge med lettere til moderate psykiske vansker.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Kommunepsykolog, Helse.

Fysio- og ergoterapiavdelingen

Kartlegging 

Målgruppe Barn og unge 0-23 år.
Beskrivelse av tiltaket Funksjonsvurdering, motorisk vurdering, omgivelsesvurdering og ADL-vurdering (Activity og Daily Living).
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Fysio- og ergoterapiavdelingen.

 

Intensiv treningsperiode 

Målgruppe Barn og unge 0-23 år som vurderes å ha behov for intensiv trening.
Beskrivelse av tiltaket Trening 2-3 ganger i uken i 8-10 uker basert på kartlegging og målsetning.
Tidspunkt og varighet 8-10 uker.
Ansvar Fysio- og ergoterapiavdelingen.

 

Hjelpemiddelvurdering 

Målgruppe Barn og unge 0-23 år som vurderes å ha behov for hjelpemidler.
Beskrivelse av tiltaket Kartlegging av hjelpemiddelbehov inkludert utprøving av hjelpemiddel når det er aktuelt.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Fysio- og ergoterapiavdelingen.

 

Trening og veiledning 

Målgruppe Barn og unge 0-23 år som vurderes å ha behov for trening og/eller veiledning.
Beskrivelse av tiltaket Trening og/eller veiledning til foresatte/samarbeidende personell til barnet.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Fysio- og ergoterapiavdelingen.

 

Gruppetrening 

Målgruppe Barn og unge 0-23 som vurderes å ha behov for trening, og som kan profitere på å gjennomføre treningen sammen med andre brukere.
Beskrivelse av tiltaket Trening 1-2 ganger i uken.
Tidspunkt og varighet 8-12 uker.
Ansvar Fysio- og ergoterapiavdelingen.

Barneverntjenesten

Kompenserende tiltak:

Oppfølgingssamtaler/støttesamtaler

Målgruppe Barn og unge 0-25 år.
Beskrivelse av tiltaket Ukentlig eller månedlig oppfølgings- eller støttesamtaler med kontaktperson. Enten det er i forlengelse av en undersøkelse (altså i fbm. En kartlegging- eller avdekningsprosess) eller som støttesamtaler dersom barnet opplever/har opplevd en vanskelig hjemmesituasjon.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Barnevernet.

 

Fritidskonto 

Målgruppe Barn og unge 0-25 år.
Beskrivelse av tiltaket Økonomisk dekning av et fritidstilbud.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Barnevernet.

 

Støttekontakt 

Målgruppe Barn og unge 0-25 år.
Beskrivelse av tiltaket Støttekontakt; som en samtalepartner/rollemodell/veileder i fht sosial kompetanse, men kan også fungere som en brobygger/støttefunksjon i fht å få barnet/ungdommen inn i en etablert fritidsaktivitet.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Barnevernet.

 

Besøkshjem

Målgruppe Barn og unge 0-25 år.
Beskrivelse av tiltaket For barn som trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i hverdagen sin.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Barnevernet.

 

Råd og veiledning 

Målgruppe Barn og unge 0-25 år og deres foresatte.
Beskrivelse av tiltaket Råd og veiledning direkte til barn/unge og eller familiesamtaler; tiltak som kan settes inn mot barn og unge ut fra den problematikken som avdekkes, enten i fht. å bedre relasjon/forhold/kommunikasjonen til egne foreldre, veiledning i fht. å styrke selvbilde og selvtillit, sosial kompetanse mm.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Barnevernet.

 

Bolig/hybel med tilsyn 

Målgruppe Unge voksne opp til 25 år.
Beskrivelse av tiltaket Bolig/hybel med tilsyn; miljøarbeider/miljøterapeut som kan hjelpe til med å lage gode rutiner, økonomistyring, veilede i fht. hussoppgaver mm.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Barnevernet.

 

Miljøarbeid i hjemmet 

Målgruppe 0-18år.
Beskrivelse av tiltaket Skreddersydd tiltak ut fra behovet til den enkelte familie. Det kan blant annet være hjelp til grenser, rutiner, vask, handling, lekser mm.
Tidspunkt og varighet Varighet vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet.

 

Frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon 

Målgruppe 0-18 år.
Beskrivelse av tiltaket Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, og behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten formidle plass i fosterhjem eller institusjon.
Tidspunkt og varighet Inntil 1 år.
Ansvar Barnevernet.

 

Tiltak fra Bufetat

Målgruppe MST: 12-18 år

FFT: 11-18 år

Senter for foreldre og barn: 0-12 år

Beskrivelse av tiltaket
 • MST (Multisystemisk terapi); Et behandlingstilbud for familier som har ungdom med adferdsvansker. Eksempelvis ungdom som er voldelige eller aggressive, som har problemer på skolen, som ruser seg eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.
 • FFT (Funksjonell familieterapi); Et behandlingstilbud for familier med ungdom som viser bekymrende atferd og som vanskeliggjør samspillet i ungdommens familie og/eller nettverk.
 • Senter for foreldre og barn; Sentrene er for gravide, enslige foreldre og par med et eller flere barn i ulike alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet. Det blir gjennomført en kartlegging av foreldreferdighetene, forelderens funksjonsnivå, samspill mellom foreldre og barn, tilknytning og endringsmuligheter. Sentrene gir også tilbud om veiledning og opplæring i foreldrerollen.
Tidspunkt og varighet Varighet vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet og Bufetat.

 

Veiledningsmetodikker 

COS-P

Målgruppe Foreldre med mild til moderate vansker i samspillet eller barnet har utfordringer som f.eks. utfordrende temperament.
Beskrivelse av tiltaket Manualbasert foreldreveiledningsprogram bygget på tilknytningsteori, med fokus på emosjonell regulering.
Tidspunkt og varighet Tilbudet gis individuelt etter behov. 8 kurstreff med min. en ukes mellomrom a 1 time.
Ansvar Barnevernet og Familiens hus.

 

COS-I

Målgruppe Intensivtiltak for familier som er i moderat- til høyrisikogruppe, med barn i aldersgruppen 0-10 år.
Beskrivelse av tiltaket Utredning av tilknytningskvalitet (Fremmedsituasjonen og COS-I-intervju). På bakgrunn av informasjonen fra utredningen legges det opp en behandlingsplan.
Tidspunkt og varighet COS-I er intensivt i betydningen at det jobbes mer målrettet, over lengre tid og mer direkte enn COS-P.
Ansvar Barnevernet.

 

Repulse

Målgruppe  Til barn/unge ift. selvregulering, mestring og sosial kompetanse.
Beskrivelse av tiltaket Behandlingsprogram for personer som har problemer med å kontrollere sine impulser. Vi stiller spørsmål om tankene, undersøker følelsene og prøver nye måter å gjøre det på (oppførsel). Kurset inneholder 10 temaer.
Tidspunkt og varighet  10 tema på minst 10 uker.
Ansvar  Barnevernet og skoler.

 

Marte Meo

Målgruppe Metode for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, ved hjelp av film. Målet er hjelp til selvhjelp.
Beskrivelse av tiltaket Ved analyse av Marte Meo-filmer bruker terapeuten interaksjonsanalyse for å se hva som skjer i samhandlingen. Ut fra analysen vurderes det hvilket utviklingsnivå barnet er på. Det lages en arbeidsplan for hvilken utviklingsstøtte barnet trenger fra den voksne.
Tidspunkt og varighet Varighet vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet.

 

Traumebevisst omsorg 

Målgruppe  Spesielt rettet inn mot fosterforeldre.
Beskrivelse av tiltaket Barn som har opplevd vanskelige ting trenger trygghet, gode relasjoner og hjelp til å regulere følelser, impulser og adferd.

Traumebevisst omsorg tar utgangspunkt i hvordan omgivelsene der barnet bor tar ansvar for å gi barnet det han/hun trenger for å kunne håndtere sine symptomer.

Fokuset er på trygghet, relasjon og regulering.

Tidspunkt og varighet Varighet vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet.

 

Familieterapi 

Målgruppe  0-18 år.
Beskrivelse av tiltaket Eksempelvis for å bedre samspillet i familien, utfordringer med nye familiesammensetninger (mine, dine og våres barn), konflikter innad i familien, kommunikasjonen mellom foreldre og barn.
Tidspunkt og varighet Varighet vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet.

 

PYK

Målgruppe Veiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Tiltaket er også egnet for foreldre har vansker med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.
Beskrivelse av tiltaket Konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn.  Målet er å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse.
Tidspunkt og varighet Nytt tilbud som kan tilbys fra høsten 2022. Varigheten på tiltaket vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet.

 

Foreldre etter brudd (FEB)

Målgruppe  0-18 år.
Beskrivelse av tiltaket Foreldre etter samlivsbrudd med formål å bevisstgjøre foreldre på hvordan barna påvirkes av foreldrenes samarbeid.
Tidspunkt og varighet Tilbudet kan gis individuelt eller i grupper. Manualbasert.
Ansvar Barnevernet

 

Tuning in to teens 

Målgruppe  13+
Beskrivelse av tiltaket Hovedfokuset ligger i det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringen. Foreldrene trenes opp til å møte tenåringens følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og til å støtte sin egen og tenåringens evne til selvregulering.
Tidspunkt og varighet Tilbudet kan gis individuelt eller i grupper. 8 kurstreff med min. en ukes mellomrom a 1 time.
Ansvar Barnevernet.

 

Mestringskurs ungdom: DU-Kurs

Målgruppe Ungdom med milde til moderate symptomer på depresjon
Beskrivelse av tiltaket Manualbasert gruppetilbud.
Tidspunkt og varighet Nytt tilbud som kan tilbys fra høsten 2021.
Ansvar Barnevernet, Familiens hus og NAV Strand.

 

Miljøarbeid i hjemmet 

Målgruppe  0-18 år.
Beskrivelse av tiltaket Skreddersydd tiltak ut fra behovet til den enkelte familie. Det kan blant annet være hjelp til grenser, rutiner, vask, handling, lekser mm.
Tidspunkt og varighet Varighet vil variere fra case til case.
Ansvar Barnevernet.

Omsorg

Støttekontakt 

Målgruppe Fra 8 år.
Beskrivelse av tiltaket Støttekontakt er en tjeneste som gir bistand til fritidsformål og deltagelse i sosiale aktiviteter.

Støttekontakt kan tildeles brukere som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester.  Funksjonsnedsettelsen kan skyldes psykisk lidelse, reduserte kognitive funksjoner, rusavhengighet, fysisk funksjonshemming eller andre sosiale problemer.

Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Miljøtjenesten.

 

Avlasting 

Målgruppe 1-18 år.
Beskrivelse av tiltaket Familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med utviklingshemming kan ha krav på avlastning.

Avlastning skal hindre utmattelse hos omsorgsgiver, gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. Avlastning skal også gi foresatte bedre anledning til å ivareta søsken som pårørende.

Avlastningen skal være en trygg og god erstatning for foresattes omsorg og oppfølging. Treningstiltak som i henhold til individuell plan / opplæringsplan som blir ivaretatt av foresatte, kan videreføres under avlastningen.

Avlastningen utformes i samarbeid med den enkelte familie og tildeles i form av:

 • Privat avlastning (Avlastning i foreldrehjem)
 • Timeavlastning og skole fritidsavlastning (SFA)
 • Døgnavlastning i avlastningsbolig
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Miljøtjenesten.

 

Omsorgsbolig 

Målgruppe 18 år.
Beskrivelse av tiltaket Tilrettelaget boliger er for personer med utviklingshemming som ikke mestrer å bo alene på grunn av funksjonsnedsettelse og bistandsbehov.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Miljøtjenesten.

Psykiatritjenesten

Unge voksne med behov for trygghet og støtte i egen bolig

Målgruppe  Unge voksne med behov for trygghet og mestring.
Beskrivelse av tiltaket Psykiatritjenesten har et turnusteam på jobb fra kl. 8-20 som tar seg av unge psykiatriske brukerne med stort hjelpebehov som trenger trygging og støtte for å bo i sin egen leilighet.
Tidspunkt og varighet Målet er å gjøre brukerne mest mulig selvstendig og være inne i den tiden som er nødvendig og ikke for lenge, for at vi sammen med bruker skal få dette til.
Ansvar  Psykiatritjenesten i Strand kommune.

 

Kultur

Opplevelseskortet 

Målgruppe Barn i familier med levekårsutfordringer.
Beskrivelse av tiltaket Gratis opplevelser. (svømming, kino, forestillinger, kommunale ferieaktiviteter). Kort deles ut av NAV og barnevern som har kjennskap til familiene.
Tidspunkt og varighet Løpende, året rundt.
Ansvarlige virksomheter Kultur produserer kort og innhold. Nav og Barnevern deler ut.

 

Intensiv svømmekurs 

Målgruppe Barn og unge i alderen 6-16 år, kan melde seg på. Hovedmålgruppe er barn med innvandrerbakgrunn, men alle barn i Strand i aldersgruppen kan melde seg på.
Beskrivelse av tiltaket Svømmekurs i sommerferiens to første uker.
Tidspunkt og varighet 30-45 min, mandag -fredag i sommerferiens to første uker.
Ansvar Strand frivilligsentral.

 

Strand utstyrslager 

Målgruppe Innbyggere i Strand kommune, hovedmålgruppe lavinntektsfamilier.
Beskrivelse av tiltaket Utlån av gratis fritidsutstyr.
Tidspunkt og varighet Faste åpningstider gjennom hele året.
Ansvar Strand frivilligsentral/kultur.

 

Amaras fritidsklubb 

Målgruppe Ungdom (ungdomsskolealder), med fokus på ungdom utenfor de øvrige fritidstilbudene.
Beskrivelse av tiltaket En plass å «henge», drive med forskjellige aktiviteter, og sosialisere med andre.
Tidspunkt og varighet Onsdager og torsdager, 18.00 – 21.00.
Ansvar Kultur.

 

Miljøterapeut (ungdomsteam)

Målgruppe Ungdom (ungdomsskolealder, +/-).
Beskrivelse av tiltaket Samtaler, veiledning, fritidsveiledning og ungdomsoppfølging.
Tidspunkt og varighet Etter avtale.
Ansvar Kultur, Familiens Hus, NAV og Politiet.

Kulturskolen

Instrumenter

Målgruppe Fra 2.klasse og livet ut.
Beskrivelse av tiltaket Opplæring i piano, gitar, slagverk, fiolin og sang.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Animasjon

Målgruppe Fra 6.klasse.
Beskrivelse av tiltaket Elevene lærer å jobbe med stop-motion animasjonsfilm. Stop-motion er en filmteknikk hvor man flytter og fotograferer gjenstander bilde for bilde for å skape en illusjon av bevegelse når bildene etterpå vises som sammenhengende film.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Fargeklatten

Målgruppe  Fra 6.klasse.
Beskrivelse av tiltaket Arbeid med ulike teknikker innenfor kunstfagene tegning, maling, linotrykk, collage osv. Det er også opplæring i bruk av digitale verktøy som foto, datagrafikk, grafisk design, animasjon og videoredigering.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Dans

Målgruppe  Fra 1.klasse og ut videregående.
Beskrivelse av tiltaket For de som liker å danse og har lyst til å lære mer.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Musikkteknologi

Målgruppe  Fra 7.klasse.
Beskrivelse av tiltaket Opplæring i programmer på datamaskin til å både lage musikk og gjøre opptak i studio.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Låtskriving 

Målgruppe Fra 8.klasse.
Beskrivelse av tiltaket Eleven lærer om å skrive tekster og melodier knyttet opp mot et instrument.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Drama/musikkteater

Målgruppe Fra 5.klasse og ut videregående.
Beskrivelse av tiltaket Dramaøvelser, lek, improvisasjon og arbeid med forestillinger. Musikkteater har i tillegg alltid med sang.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Kulturkarusell

Målgruppe 2.-4.klasse.
Beskrivelse av tiltaket Kulturverksted der eleven blir kjent med noen av kulturskolens tilbud (musikk, drama og forming).
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Samspillsgrupper

Målgruppe Elevene må ha et visst nivå, nivået vurderes av lærer.
Beskrivelse av tiltaket Band, orkester, vokalensamble og pianoorkester.
Tidspunkt og varighet Følger skoleåret.
Ansvar Kulturskolen.

 

Gitarkurs for voksne 

Målgruppe  18 år + (nybegynner/viderekommen).
Beskrivelse av tiltaket Gitargrupper.
Tidspunkt og varighet Kurset går over 10 kvelder.
Ansvar Kulturskolen.

Tverrfaglige tiltak

Stafettlogg

Målgruppe Barn og unge som mottar hjelp fra flere tjenester samtidig
Beskrivelse av tiltaket Stafettloggen er en loggbok for barn/ungdom, der informasjon om alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted. Loggen er en del av BTI-veilederen for Strand kommune.
Tidspunkt og varighet  Etter behov.
Ansvar  Alle virksomheter som er i kontakt med barn.

 

Stafettholder

Målgruppe Barn og unge som mottar tjenester fra kommunen.
Beskrivelse av tiltaket Alle barn og unge som mottar hjelp fra kommunen skal ha en stafettholder, dvs. en kontaktperson som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp barnet/ungdommen/familien.

Eksempler på aktuelle stafettholdere: kontaktlærer, pedagogisk leder i barnehage, helsesykepleier, kontaktperson i barneverntjenesten o.l.

Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Alle virksomheter som er i kontakt med barn.

 

Individuell plan

Målgruppe Barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Beskrivelse av tiltaket Retten til en individuell plan er for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen beskriver hvordan tjenestene skal virke sammen for at barnet/ungdommen som trenger hjelp skal få en helhetlig oppfølging.

Planen gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. Selv om du takker nei til en individuell plan, så kan du allikevel få en koordinator.

Tidspunkt og varighet Etter behov
Ansvar Alle virksomheter.

Systemkoordinator for individuell plan i Strand kommune:

Tonje Moen Skjæveland

Tlf: 51 74 24 37/992 59 576

E-post: Tonje.Moen.Skjeveland@strand.kommune.no

 

IP-koordinator

Målgruppe Barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Beskrivelse av tiltaket IP-koordinator er en av fagpersonene som er i kontakt med barnet/ungdommen og som har som oppgave å koordinere tjenestene og sikre fremdrift i arbeidet med den individuelle planen. Ulike yrkesgrupper kan ha rollen som koordinator og ønsket til barnet/ungdommen/foresatte skal vektlegges.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Alle virksomheter.

Systemkoordinator for individuell plan i Strand kommune:

Tonje Moen Skjæveland

Tlf: 51 74 24 37/992 59 576

E-post: Tonje.Moen.Skjeveland@strand.kommune.no

 

Ansvarsgruppe

Målgruppe  Barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Beskrivelse av tiltaket En ansvarsgruppe er sammensatt av personer som bidrar med tjenester eller annen hjelp til et barn/ungdom med behov for langvarige og sammensatte tjenester.

 • Sikrer kontinuitet og kommunikasjon
 • God arena for arbeid med individuell plan (men individuell plan er ikke en forutsetning for ansvarsgruppe)
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar Alle virksomheter.

 

Familieplan

Målgruppe  Lavinntektsfamilier.
Beskrivelse av tiltaket Samarbeidsmodell for å forebygge lavinntekt gjennom samordnet tjenestetilbud mot familier. Oppfølging av hele familien på flere områder samtidig av ulike deler av hjelpeapparatet. Det blir utarbeidet en familieplan i samarbeid med den enkelte familie. Gjennom familieplanen blir familien fulgt opp på sentrale levekårsområder som arbeidsrettede tjenester, økonomi, bolig og helse. Samtidig følges barna opp på deltakelse i barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter samt sommerjobb for ungdommer i familiene.
Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar NAV i samarbeid med Familiens Hus, barnehagene, skolene og barnevernstjenesten.

 

SLT- og oppvekstkoordinator

Målgruppe Barn og unge.
Beskrivelse av tiltaket SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

SLT – koordinatorens roller og oppgaver:

 • Skal sørge for at kommunens forebyggende resurser blir samordnet og mest mulig effektivt.
 • Identifisere problemområder
 • Initiere tiltak
 • Produsere kunnskap

Kontakt SLT – koordinatoren dersom du

 • Er usikker på hvordan du skal gå frem for å sikre barnet/ungdommen den hjelpen det trenger, om barnet/ungdommen har eller står i fare for å utvikle kriminell atferd
 • Trenger råd veiledning for hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet.
 • Har behov for bistand fordi samarbeidet mellom dere som foresatte og annen instans som barnet /ungdommen er tilknyttet ikke fungerer tilfredsstillende.

Oppvekstkoordinator har et overordnet og helhetlig perspektiv på Strand kommunes forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Oppvekstkoordinator samarbeider med foreldrearbeidsutvalgene på de enkelte skolene.

SLT- og oppvekstkoordinator er Brit Iren Barka: britiren.barka@strand.kommune.no

Tidspunkt og varighet Etter behov.
Ansvar SLT- og oppvekstkoordinator, Forebyggende avdeling.

 

Oppvekstteam skoler

Målgruppe Elever i grunnskole og videregående skole.
Beskrivelse av tiltaket Tverrfaglig team som skal sikre bedre koordinering og målrettethet i forhold til fokus på tidlig innsats rettet mot utsatte barn og ungdom.

Det er egne møter på hver enkelt skole.

Tidspunkt og varighet Møteplan knyttet til hver enkelt skole.
Ansvar Oppvekstkoordinator, skoler.

 

Konsultasjonsteam om vold og overgrep

Målgruppe Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn og unge.
Beskrivelse av tiltaket Teamet tilbyr faglig bistand i form av råd og veiledning til alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn og unge.

Bekymringen må ikke nødvendigvis gjelde vold og overgrep. Av og til kan en bli bekymret uten å vite hva som plager barnet. Disse bekymringene kan også meldes opp og drøftes i konsultasjonsteamet.

Tidspunkt og varighet Konsultasjonsteamet har møter hver 5.uke.
Ansvar Ansvarlig for konsultasjonsteamet er oppvekstkoordinator Brit Barka, i tillegg deltar helsesykepleier, PPT-leder, kommunepsykolog, barnevernleder Strand kommune og barnevernleder Hjelmeland kommune.