Strand våpen BTI-veileder

Tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon for barn

Helsestasjonen har som mål:

 • Fremme fysisk og psykisk helse.
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
 • Forebygge sykdom og skade.

Barns rett til helseundersøkelse er lovfestet i kommunehelseloven:
” Foreldre plikter å medvirke til at barnet får dette tilbudet.”

Helsestasjonstilbudet er gratis.

Helsestasjonen gir følgende tilbud:

 •  Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Konsultasjoner på helsestasjonen for barnet, jevnlig til barnet er 18mnd.
 • Konsultasjon hos helsesykepleier og lege ved 2-års alder
 • Konsultasjon hos helsesykepleier ved 4-års alder
 • Tilbud om vaksinasjon

Har dere ønsker/behov utenom disse konsultasjonene, er dere velkomne til å ta kontakt med helsestasjonen.

Dersom du har flyttet til kommunen, vennligst ta kontakt for registrering og evt. avtale på helsestasjonen.

For mer informasjon se her.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller spesialist. Snakk med lærer/helsesykepleier/skolelege om der er helse/trivselsproblemer, som kan ha innvirkning på elevens skolesituasjon.

I skolehelsetjenesten arbeider helsesykepleier, fysioterapeut og skolelege.

Barn og ungdom kan snakke med oss om:
– Vennskap, mobbing
– Kropp og pubertet
– Ungdomstid og seksualitet
– Psykisk helse (følelser og tanker)
– Prevensjon
– Kosthold
– Ensomhet
– Søvnproblemer
– Rusproblemer
– Hvordan ta best mulig vare på seg selv

Foreldre/foresatte kan ta opp:
– Syn, hørsel og språk
– Kosthold og ernæring
– Hygiene
– Søvn
– Barnets utvikling og vekst
– Sorg
– Problemer i familien
– Rus
– Barneoppdragelse
– Hvordan fremme god helse og unngå sykdom?
– Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

Ta gjerne kontakt ved behov
Såkalt «Åpen dør» har en sentral plass i tjenestetilbudet. Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elevene kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd, se skolens egne sider (minskole.no).

For mer informasjon se her. 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er en helsetjeneste for alle ungdommer mellom 13 og 20 år. Det er et tilbud til deg om det er noe du lurer på eller om du trenger noen å snakke med.

På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier og lege.

Vi som arbeider her har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Vi kan hjelpe deg!

Problemer og kriser hører med til livet for mange av oss, de kan være:

 • Vanskelig livssituasjon, hjem, skole, arbeid og fritid
 • Mistrivsel
 • Psykiske problemer
 • Spiseforstyrrelser
 • Rus
 • Helse
 • Graviditet
 • Prevensjon, sex og samliv
 • Kjønnsykdommer
 • Fysiske plager

Hos oss kan du få gratis kondomer.

Informasjon kan du også finne på facebooksiden «Helsestasjon for ungdom i Strand»

Kontaktinfo Jørpeland helsestasjon. Ta kontakt for å bestille time ved behov. Tlf.: 51 74 21 80

Forebyggende avdeling, Familiens hus

Familiens hus har tilbud om familieterapeut, foreldreveiledningskurs og ungdomslos.

Familieterapeut

Familieterapeuten jobber med hele familiesystemet, og nettverket rundt. Det tilbys samtaler i familier som har barn:

 • yte bistand til foreldre som har problemer med å takle foreldrerollen
 • samværsproblematikk
 • samspillsproblematikk
 • gi veiledning og råd til foreldre og/eller barn som er i risikosonen for å utvikle vansker

Målgruppen er barn mellom 0-18 år. Familier med barn i førskolealder skal prioriteres.

Kontaktinformasjon familieterapeutene 

Familieterapeutene kan nås på tlf. 51 74 21 80 eller

Tove Langvik telefon 474 69 248

Eva Vestfoss Hansen telefon 474 69 121

Familieterapeuten er stasjonert på Jørpeland helsestasjon.

Familieterapeuten tar imot henvendelser fra helsevesen, skole, barnevern og private, med  mer.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledningskurset «De utrolige årene» er et lavterskeltilbud som har vært drevet i kommunen siden 2005. Det gjennomføres 2-3 kurs pr år med gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Veiledningen er gruppebasert, deltakerne møtes onsdagskvelder, kl 17 – 19, i 15 uker. Det gis tilbud om barnepass til barna. Målet er å utvikle individuelle strategier for hver familie, slik at det skal bli lettere å takle utfordringer i barneoppdragelsen.

Kontaktinformasjon: Mer informasjon og påmelding kan en få ved å kontakte Familiens Hus,  Eva V. Hansen, tlf 51742180 eller 474 69 121

Ungdomslos

Ungdomslosen arbeider med ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring for å få disse til å fullføre skoleløpet. Losen i Strand har et tverrfaglig samarbeid med involverte tjenester som skole, familie, Nav, psykiatri og lignende. Les mer om ungdomslos her.

Kontaktinformasjon ungdomslos:

Du kan ta kontakt med Los via mail:
ann-christin.brekke.kokaas@strand.kommune.no
eller telefon: 400 31 512.

Du kan også ta kontakt med Los gjennom skolen.

SLT (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak)

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT modellen organiseres gjennom tre nivåer, det styrende nivå, det koordinerende nivå og det utførende nivået

SLT sikrer at de ressurser som allerede finnes i kommunen og politiet blir mer samkjørte og målrettet. Kriminalitets forebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere.

Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste enkelt personer og samfunnet dyrt. Det krever at man analyserer hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsaken til problemet.

Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge og sørge for tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusbruk og kriminalitet.

SLT – koordinatorens roller og oppgaver:

 • Skal sørge for at kommunens forebyggende resurser blir samordnet og mest mulig effektivt.
 • Identifisere problemområder
 • Initiere tiltak
 • Produsere kunnskap

Kontakt SLT – koordinatoren dersom du

 • Er usikker på hvordan du skal gå frem for å sikre barnet/ungdommen den hjelpen det trenger, om barnet/ungdommen har eller står i fare for å utvikle kriminell atferd
 • Trenger råd veiledning for hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet.
 • Har behov for bistand fordi samarbeidet mellom dere som foresatte og annen instans som barnet /ungdommen er tilknyttet ikke fungerer tilfredsstillende.

SLT- og oppvekstkoordinator i Strand kommune er Brit Iren Barka.

Ungdomsteam

Ungdomsteamet (ansatte fra kultur, Nav og SLT-koordinator på Familiens hus) har kontakt med ungdommer fra ungdomsskolealder. Teamet driver ungdomsgrupper med ulike aktiviteter for de som ikke har andre organiserte fritidsaktiviteter.

Hva gjør vi/hva kan vi tilby?

 • Oppsøkende arbeid på ungdommens ulike arenaer
 • Innsikt, kunnskap og forståelse for ungdommers og foresattes situasjon
 • Veiledning til ungdom og foresatte
 • Tiltak tilpasset den enkelte ungdom
 • Kunnskap om rus og narkotika
 • Relasjonsbygging
 • Nettverksarbeid
 • Oppfølging i forhold til alternativ straff – som ungdomsoppfølging/straff

Hvem kan ta kontakt?

 • Ungdom mellom 12-23 år som opplever å ha små eller store utfordringer i livet sitt
 • Foresatte som er bekymret for egne eller andres ungdommers situasjon, oppførsel eller ønsker råd
 • Instanser/frivillige lag som er bekymret for ungdommen eller en ungdomsgruppe

Kontakt oss
Jan Erik Bratli – miljøteratpeut – tlf. 474 51 022

Siv Berge – miljøterapeut – tlf. 404 19 132

Brit Iren Barka – teamleder – tlf. 400 37 544

Barnevernet

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Målgruppen til barneverntjenesten er barn mellom 0-23 år som bor eller oppholder seg i Strand kommune.

Telefon barneverntjenesten i Strand: 51 74 31 30
Åpningstid mandag – fredag 08:00 – 15:00.

Telefon barnevernvakta i Stavanger: 51 89 91 67/ 51 89 90 90.
Åpningstid mandag – torsdag og søndag 18:00 – 02:00. Fredag og lørdag 18:00 – 03:00. På dagtid er barnevernvakten bemannet fra kl 08.00-15.30. Resten av døgnet, ettermiddag og natt, samt dagtid helg og «røde dager» betjenes barnevernvaktens telefon av to ansatte som går i godkjent beredskapsordning.

Alarmtelefon for barn og unge: 116111

Mer informasjon om barneverntjenesten se her.

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) i Midt-Ryfylke

PPT Midt-Ryfylke er en interkommunal rådgivende tjeneste for kommunene Strand og Hjelmeland.  PPT skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen , eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

PPT skal gi skoler og barnehager råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, og bistå med å legge til rette for barn/elever med særskilte behov.  PPT bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring

Foreldre kan henvise egne barn til PPT. Helsestasjon, skole og barnehage, kan henvise etter samtykke fra foresatte.

PPT kan kontaktes per mail: ppt@strand.kommune.no,  eller telefon: 51 74 31 00. Vi har såkalt telefontid hver tirsdag mellom kl. 11.00-13.00. Da er vi vanligvis tilgjengelige alle sammen 😊

Les mer om PPT her:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/#124909

Fysio- og ergoterapi til barn og unge

Fysioterapeut Familiens hus

Fysioterapeuten er en del av det tverrfaglige teamet på helsestasjonen.  Tilbudet skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foreldre.

Fysioterapeut har kontortid daglig på:
Jørpeland Helsestasjon 08.00-15.00.
Timebestilling: 51742180
Fysioterapeut Monica Larsen Valen:
Kontor: 51742185
Mobil: 91178428

For mer informasjon om fysioterapeuttilbudet på Familien hus se her. 

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten inngår som en del av helsetilbudet i Strand kommune.

Fysioterapeutene kan hjelpe med:

 • Undersøkelse
 • Motorisk utvikling
 • Behandling og oppfølging av tiltak
 • Gruppetrening
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende arbeid

For mer informasjon om fysioterapi se her.

Ergoterapeutene kan hjelpe med:

 • Kartlegging av funksjon/ aktivitetsvaner og tilpassing av disse.
 • behandling/ trening i dagliglivets aktiviteter
 • behandling/ trening finmotorisk og kognitivt.
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, skole, barnehage og på arbeidsplass
 • Formidling og tilpasning av hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon og/ eller lette utførelse av daglige gjøremål
 • Gruppetrening
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende arbeid (fallforebygging, universell utforming, ressursdager i skoler)
 • Tett samarbeid med andre faggrupper for å sikre helhetlig oppfølging.

For mer informasjon om ergoterapitjenestene se her.

KE (Koordinerende enhet)

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Strand kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum.

Det er koordinerende enhet som har systemansvar for individuelle planer. Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan (IP).

For mer informasjon om Koordinerende enhet se her.

Individuell plan

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal du tilbys individuell plan og koordinator.

Hensikten med dette er at tjenestene samhandler og at de er koordinert slik at personer med sammensatte utfordringer får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Retten til en individuell plan er for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Planen gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. Selv om du takker nei til en individuell plan, så kan du allikevel få en koordinator.

Se film om individuell plan her.

Systemkoordinator for individuell plan i Strand kommune er Tonje Moen Skjæveland:

Tlf: 51 74 24 37/992 59 576

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Stavanger

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi, familieterapi og pliktig mekling ved samlivsbrudd. Du trenger ikke henvising. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier.

Du er ikke alene om å søke hjelp fra familievernet. Årlig kommer rundt 110 000 personer til familievernet for å få bistand til parforholdet, mekling, foreldresamarbeid eller andre familieproblemer.

Familievernkontoret i Stavanger kan hjelpe med:

 • Kurs og gruppeveiledning
 • Hjelp til parforholdet og familien
 • Veiledning til foreldre
 • Mekling og foreldresamarbeid

Bestill time: alle dager mellom 09.00 og 14.00
Telefon:51 53 81 50
Telefontider: 08.00 – 11.00 og fra 12.00 – 14.00
Epost:familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Åpningstider:08.30 – 15.30

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Stavanger/

BUP (Barne- og ungdomspsykiatri)

BUP står for barne- og ungdomspsykiatri. De gir et spesialisert tilbud innen  psykiatri til barn og unge (opp til 18 år) og deres pårørende.

De har tilbud innen utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelse, AD/HD, depresjon, tvangslidelser, alvorlige belastninger/traumer, autisme, selvmordsfare, psykose, spiseforstyrrelser og skolevegring.

Det er BUP Madla som tar i mot pasienter fra Strand kommune. BUP Madla har eget kontor på Jørpeland.

For mer informasjon om samhandlingsforløpet for barn og unge med psykiske lidelser: trykk her.

Du kan også lese om pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge her.

Krisesenteret

Krisesenteret i Stavanger er et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til den som utøver volden.

Tjenester:

 • Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler
 • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.
 • Foreldreveiledning
 • Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.
 • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold,   NAV og andre.

Kontaktinformasjon og åpningstider for krisesenteret i Stavanger:

Krisesenteret har åpent hele døgnet. Tlf: 51 53 06 23

Krisesenteret for menn  Tlf: 51 53 22 27

Sentralbord 04005

mailto:ksis@stavanger.kommune.no

For mer informasjon se krisesenteret i Stavanger.

 

Du har også mulighet til å treffe en krisesenteransatt på NAV Strand i Kvalshaugvegen 1, annenhver onsdag fra 10.00-15.00.

Dersom du ønsker å bestille time ring 480 90 106.

Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning

Politikontakt

I forbindelse med politireformen ble det opprettet politikontakter i hver kommune. Politioverbetjent Jostein Flatebø er politikontakt i Strand kommune, og har sitt primære arbeidssted ved Søre Ryfylke lensmannskontor. Politikontakten skal være det primære knutepunktet mellom kommunen og politiet, og er en dedikert forebyggende stilling. Politikontakten skal bidra med forebyggende arbeid i samarbeid med kommunen, og på den måten skape et tryggere lokalsamfunn.

Politikontaktens hovedoppgaver:

 • sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle i Strand kommune
 • være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i Strand kommune
 • være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i Strand kommune
 • gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak
 • være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i Strand kommune

Politikontakten står til kommunens disposisjon og kan kontaktes når det måtte ønskes.

Kontaktinformasjon:
Jostein Flatebø
Politioverbetjent
Politikontakt Strand, Forsand og Hjelmeland
Sør – Vest politidistrikt
Søre Ryfylke lensmannskontor
Telefon: 02800/51899000

Søre Ryfylke lensmannskontor – Politiet.no

ATV - Alternativ til vold

Alternativ til vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

ATV Stavanger et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med ATV uten å ha henvisning.

Kontaktperson i Strand: Silje Kamilla Alsvik Iversen  tlf 51 74 31 30

Kommunale hjelpeinstanser bistår også med henvisning til ATV.

E-post: stavanger@atv-stiftelsen.no

Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

Telefon: 51 93 43 43 Telefontid 10.00-13.00 mandag-torsdag

Les om hele tilbudet her.

Legetjenester

Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennlege som sin fastlege.

Fastlegene har avtale med kommunen om å gi innbyggerne almennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problem. Det er fastlegen som skal kontaktest ved akutte tilstander som oppstår på dagtid. Dette fordi det er fastlegen som  kjenner deg og dine helseproblemer best, og behandler derfor de vanlige akutte problemene best. Alle legekontorene har plikt til å sette av rimelig tid til akutte tilfeller.

Fastlegen er en allmennlege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende  lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og skal prioritere disse foran personer som ikke står på legen sin liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være  med i fastlegeordningen.

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Legekontor i Strand:

Jørpeland legesenter tlf.: 51 74 21 00

Rådhusgaten legesenter tlf.: 51 74 40 40

Tau legesenter tlf: 51 74 40 00

Kultur

Her kan du lese mer om Kulturkontorets tilbud til barn og unge

Her kan du lese mer om Strand kulturskole.